Wednesday November 22 2017

Zavanelli maneuver in shoulder dystocia